20/11/2020

Quay về trang chính

Tỷ lệ tử vong do coronavirus không biện minh cho việc khóa chặt

Một nhân viên phục vụ đi qua một nhà hàng, trong đó bàn ghế đã được dán lại để tuân thủ các quy định về ngăn cách xã hội ở Admiralty, Hong Kong, vào ngày 29 tháng 3. Ảnh: Nora Tam
Nguồn bài