Cờ Caro cho Android Cờ Caro cho iOS

06/04/2021

Quay về trang chính

IMF dự báo sự phục hồi mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế thế giới

IMF cho biết các phân kỳ đang xảy ra không chỉ giữa mà còn trong các quốc gia.Bất bình đẳng thu nhập có thể sẽ tăng lên khi những người trẻ tuổi và những người có mức độ kỹ năng tương đối thấp đã gây khó khăn hơn ở cả hai nước phát triển và đang phát triển.
Nguồn bài