20/11/2020

Quay về trang chính

Cư dân Osaka từ chối Kế hoạch Metropolis

Vào ngày 1 tháng 11, người dân Osaka đã bỏ phiếu sít sao để bác bỏ kế hoạch tổ chức lại thành phố thành một cấu trúc giống như Tokyo. Nhà bình luận chính trị cấp cao của NHK World Masuda Tsuyoshi giải thích điều này có thể có tác động như thế nào đối với chính phủ quốc gia.
Nguồn bài